ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบของที่ระลึกผู้ประะนีประนอมที่ลาออก เจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันที่เกษียณอายุราชการและย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบของที่ระลึกผู้ประะนีประนอมที่ลาออก เจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันที่เกษียณอายุราชการและย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ