ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ประกาศศาลแขวงปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
เอกสารแนบ