ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน และนางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ