ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดการประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3

ศาลแขวงปทุมวันจัดการประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน มอบหมายให้นายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ ๓ ในโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ "การประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในศาลชั้นต้น"    เพื่อประชุมภายในหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ