ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงปทุมวัน กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรค ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ