ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงปทุมวันปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม และ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน ในฐานะประธานคณะกรรมการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันในการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐