ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "จริยธรรมในการทำงาน กับการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ การเป็นประชาคมอาเชียน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลแขวงปทุมวันให้เป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่คู่ความชาวต่างประเทศ โดยมี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ร่วมกับนายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวงปทุมวัน และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวัน ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี


เอกสารแนบ